• תקנון מבצע מאי 2023″ )”התקנון”(
 • התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע ” מאי 2023″ )להלן: “המבצע”(, אשר מקיימת סמסונג אלקטרוניקס
 • ישראל בע”מ, ח.פ. ,514797851 מרח’ אהרון ברט ,22 פתח תקווה )”החברה”( וחברת סופר פוש )מערכות שיווק(
 • בע”מ ח.פ. 511252629 )”העוזרת לחברה”(.
 • .1 אופן ותנאי ההשתתפות במבצע
 • .1.1 רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, במהלך תקופת המבצע כהגדרתה בסעיף ,2 יהא זכאי
 • להשתתף במבצע )”תנאי ההשתתפות” ו”משתתף”, בהתאמה(:
 • .1.1.1 אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל,
 • אשר גילו עולה על שמונה עשרה )18( שנים במועד השתתפותו במבצע;
 • .1.1.2 רכש מכשיר מהדגמים המפורטים מטה מיבואן מורשה ע”פ רישומי החברה, בין התאריכים
 • 8.5.2023 בשעה 09:00 ועד 4.6.2023 בשעה :08:00
 • S23 series/Z series/Tab S8 series
 • S23:
 • Galaxy S23: Galaxy S23 (SM-S911 128GB, SM-S911 256GB), Galaxy S23+ (SM-S916 256GB, SMS916 512GB), Galaxy S23 Ultra (SM-S918 256GB, SM-S918 512GB, SM-S918 1TB)
 • Z:
 • Galaxy Z Flip4: SM-F721
 • Galaxy Z fold4: SM-F936
 • Tab S8:
 • Galaxy Tab S8: SM-X700, SM-X706
 • Galaxy Tab S8+: SM-X800, SM-X806
 • Galaxy Tab S8 Ultra: SM-X900, SM-X906
 • .1.1.3 קיים את התנאים המפורטים בתקנון במלואם, ונקלט במערכותיה הממוחשבות של ההחברה.
 • .1.1.4 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתפים אשר פרטיהם נקלטו בפועל אצל החברה
 • באופן נכון ומדויק ישתתפו במבצע.
 • .1.1.5 שמו של המבקש והשם המופיע על החשבונית זהים.
 • .1.2 לצורך השתתפות במבצע, על המשתתף להכנס לאתר הפעילות )כהגדרתו להלן( ולמלא את פרטי
 • המשתתף כהגדרתו לעיל .האחריות על הזנת הפרטים האישיים ,באופן מדויק ומלא כאמור לעיל ,
 • חלה אך ורק על המשתתף ולחברה ו/או לעוזרת לחברה לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים .
 • הקלדה שלא תכלול נתונים מלאים ו/או מדויקים ו/או עדכניים תיפסל ולא תשתתף בפעילות.
 • .1.3 כניסה לאתר הפעילות ו/או הזנת פרטים ו/או שליחת תמונה כנדרש אינה מהווה ראיה או הבטחה
 • לקבלת פרס כלשהו.
 • 2 –
  .1.4 המשתתף יעלה ללינק המצוין בסעיף 3.2 מטה, תמונה של חשבונית קנייה ממוחשבת )לא יתקבלו
  חשבוניות ידניות(, המציגה כי רכש כדין את המוצרים המשתתפים בפעילות, דרך אתר הפעילות
  )”חשבונית הקנייה”(.
  .1.5 החברה תהיה רשאית לדרוש אסמכתא נוספת ו/או חלופית לשביעות רצונה לצורך אימות פרטי
  הרכישה.
  .1.6 יובהר כי כל מספר )סידורי( IMEI של מכשיר המשתתף במבצע כמפורט בסעיף 1.1.2 בצירוף מספר
  טלפון סלולרי )MSISDN ) וכתובת דואר אלקטרוני תקינה, יהיה זכאי לקבל הטבה אחת בלבד,
  במידה שעמד בתנאי המבצע ובכפוף להם.
  .1.7 יובהר כי כל משתתף יוכל לעשות שימוש בחשבונית הקנייה פעם אחת בלבד בכל תקופת המבצע.
  כלומר ,לא ניתן להעלות חשבונית יותר מפעם אחת. החברה שומרת על זכותה לפסול משתתף שהעלה
  חשבונית יותר מפעם אחת.
  .1.8 עוד יובהר כי ניתן להירשם לפעילות באתר הפעילות עד יום 11.6.2023 בשעה 20:00 ,ובתנאי
  שחשבונית קנייה היא בגין רכישה כדין שבוצעה עד ליום ה4.6.2023- בשעה .08:00
  .1.9 מובהר כי רישומי החברה המתקבלים במערכת המחשב של החברה מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף
  במבצע יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתפים ולא תועלה כל טענה
  בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
  .2 תקופת המבצע
  .2.1 תקופת המבצע בגין מכשירים שנרכשו בין המועדים 8.5.2023 בשעה 09:00 ועד יום ה- 4.6.2023 בשעה
  ,08:00 או עד גמר מלאי ההטבה, המוקדם מביניהם )”תקופת המבצע”(. למען הסר ספק, החברה
  שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת על פי שיקול
  דעתה.
  .2.2 ההרשמה למבצע על פי סעיפים 1.2-1.4 מעלה, תחל ביום ה8.5.2023- בשעה 09:00 ותסתיים ביום
  11.6.2023 בשעה .20:00 למען הסר ספק, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק
  ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
  .3 המבצע
  .3.1 למשתתף )כפי שהוגדר בסעיף 1( שירכוש מכשיר מהדגמים המפורטים בסעיף 1.1.2 מעלה בהתאם
  לתנאי תקנון זה, תהיה אפשרות לקבל את ההטבה )כהגדרתה בסעיף 4(.
  .3.2 לצורך קבלת ההטבה כהגדרתה בסעיף ,4.1 לאחר הרכישה כאמור בסעיף ,3.1 יזין הלקוח את פרטיו
  האישיים ואת פרטי המכשיר אשר רכש, כולל חשבונית הקנייה, בממשק המיועד לכך בלינק
  אתר )”,https://www.samsung.com/il/promotions/galaxy-s23-series-benefit/redeem/
  הפעילות”(.
  .3.3 לאחר קליטת פרטי המשתתף במערכות החברה ואישור זכאות המשתתף על פי שיקול דעתה
  והחלטתה הסופית של החברה, ובתוך שבעה )7( ימים מקליטת פרטי המשתתף בחברה, ישלח
  למשתתף בתוך שבעה )7( ימים, מסרון עם ההטבה מחברת שופרסל ו/או מי מטעמה )להלן:
  “שופרסל”( באמצעות אפליקציית PAYBOX שופרסל תהיה אחראית למתן ההטבה, למימושה
  ולשירותים הנלווים לה בהתאם לתקנונה ולכללים שייקבעו על ידה מעת לעת בקשר עם מתן ההטבה
  ו/או השירותים.
  .3.4 האחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף זה, חלה על המשתתף. החברה אינה
  אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים
 • 3 –
  שנקלטו במערכות החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם
  הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. עוד יובהר, כי רק מי שפרטיו נקלטו בפועל אצל החברה באופן נכון
  ומדויק יהא זכאי להשתתף במבצע.
  .3.5 ההטבה תישלח באמצעות מסרון SMS שיכלול קישור לאפליקציית PAYBOX.
  .4 ההטבה
  .4.1 ההטבה הינה שובר אלקטרוני של חברת שופרסל על בסכום המפורט להלן )”ההטבה”( :סכום השובר בש”ח )

  500 ש”ח Ultra 23S
  400 ש”ח Plus 23S
  300 ש”ח 23S
  500 ש”ח 4 Fold
  400 ש”ח 4 Flip
  Tab S8 Ultra ח”ש 500
  Tab S8 Plus ח”ש 400
  300 ש”ח 8S Tab
  .4.2 יובהר, כי השימוש בהטבה יתבצע בהתאם בהתאם ובכפוף למדיניות השימוש בשוברים האלקטרונים
  של חברת שופרסל.
  .4.3 מלאי ההטבות במבצע מוגבל ל- 3000 הטבות על בסיס “כל הקודם זוכה” ו/או עד גמר המלאי.
  .4.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לגרוע ו/או לשנות ו/או להחליף את ההטבה או את כמות ההטבות
  ללא כל מגבלה, ולמשתתפים במבצע לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
  .4.5 למען הסר ספק מובהר כי הזכייה בהטבה כוללת אך ורק את האמור במבצע ובתנאים אלה ולא מעבר
  לכך. כמו כן, המשתתף יהא אחראי לבדו לעשות את כל הסידורים ולקבל את כל האישורים הנדרשים
  לצורך מימוש ההטבה )אם יש צורך בכך( והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר
  לכך.
  .4.6 ההטבה הינה אישית למשתתף בלבד, ואינה ניתנת להעברה, להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או
  להמרה )בין המרה מלאה ובין המרה חלקית(, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
  .4.7 החברה לא תישא באחריות לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי בהטבה ו/או נזקים שיגרמו למשתתף
  )בין אם ישירים ובין אם עקיפים( בקשר להטבה ולא תישמע כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל טענה
  ו/או דרישה בקשר לכך.
 • 4 –
  .4.8 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של
  מי מהמשתתפים ו/או לדרוש את השבת ההטבה, אם, על פי שיקול דעתה, יש בהתנהלות אותו משתתף
  או מקבל ההטבה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.
  .5 אחריות
  .5.1 האחריות הבלעדית לאספקת, לטיב, ולמימוש ההטבה תחול בהתאמה על שופרסל ובכפוף לתקנוניהם
  ולתנאי מתן השירות שייקבעו על ידהם מעת לעת לרבות בין היתר בקשר עם מדיניות איסוף ושימוש
  במידע לגבי המשתתף. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה אינן נושאת ולא יישאו באחריות
  להטבה לרבות לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי כלשהו ו/או לכל נזק העלול להיגרם למשתתף ו/או
  למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי )בין אם ישירים ובין אם עקיפים( בקשר להטבה ו/או לכל מרכיב אחר
  הכלול בה, ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
  .5.2 החברה רשאית בכל עת, עקב טעות כגון ולא רק כפל רישום, תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי,
  וכיו”ב, לשנות כל תנאי מתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה, לרבות תקופת המבצע, כמות הזוכים
  בהטבה ו/או ההטבות עצמן, ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכול כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור
  תיחשב כתוספת למבצע ותחייב כל משתתף.
  .5.3 החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לתפקודה התקין של רשת הטלפונים הארצית
  ו/או התקשורת ו/או המחשבים, על כל מרכיביה, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן
  במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות
  ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
  .5.4 למען הסר ספק, לאף משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט
  החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות
  ישירות או עקיפות, שייגרמו עקב פעולות כאמור.
  .5.5 בכל מקרה לא תהיה למבקש להשתתף ו/או למשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה
  וכל גוף אחר הקשור במבצע, או מי מטעמם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין במבצע.
  .6 כללי
  .6.1 כל הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר למבצע ו/או לתכני החברה המופיעים
  במבצע, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם
  לאו, ובכל זכות דומה אחרת הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או )לפי העניין( של צדדים שלישיים
  ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.
  .6.2 למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל,
  לצלם, להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של החברה או של צדדים שלישיים כאמור )לרבות ומבלי
  לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד
  מקור, קוד יעד, תוכנה( ללא הסכמת החברה ו/או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראש
  .6.3 עצם השתתפות המשתתף במבצע מהווה אישור מצידו, כי ידוע לו שהשתתפותו במבצע הינה בכפוף
  לכל תנאי ו/או סייג המצוי במבצע וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.
  .6.4 בהשתתפות במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי קרא את התקנון
  והוא מקבל עליו את הוראותיו.
  .6.5 המידע האישי אשר נמסר על ידי המשתתף בעת רישומו למבצע, יישמר על ידי החברה וייעשה בו
  שימוש בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה.
 • 5 –
  .6.6 בנוסף, החברה ו/או מי מטעמה ו/או ברשותה לרבות צד ג’ יהיו רשאים לאסוף, לשמור, להשתמש ו/או
  למסור מידע לגבי המשתתף )להלן: “שימוש במידע”( לחברת שופרסל ו/או צד ג’ אחר לצורך רישום
  ו/או השתתפות במבצע ו/או לאספקת השירות על ידי מי מהם וכי כל שימוש במידע על ידי מי מאלה
  הנה ותהיה כפופה להוראות תקנונם ולכללים שייקבעו על ידם מעת לעת, אשר יחולו לגבי כל עניין
  בקשר עם קבלת ההטבה לרבות בקשר עם שימוש במידע. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל אדם
  המשתתף בתחרות נותן את הסכמתו מראש לפרסום פרטיו כפי שיימסרו במסגרת התחרות )ככל
  שיימסרו(, כולל לפרסום קולו ודמותו בכל אמצעי תקשורת )לרבות ברשת האינטרנט(, לרבות את
  הסכמתו לפרסום דבר זכייתו ככל שרלוונטי. המשתתף מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית לשמור
  במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו, ומידע נוסף שיצטבר על אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת,
  פעולות כגון, יצירת קשר עימו )לרבות באמצעות שליחת אימייל או SMS), פרסום, מתן שירותי דיוור,
  על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו,
  העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות, ולצרכים
  מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה
  .6.7 בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל
  פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי גורם מוסמך
  מטעמו, יגבר הקבוע בתקנון זה.
  .6.8 במבצע זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
  .6.9 המשתתפים ערים לכך, כי עריכת המבצע תלויה בגורמים אחרים שלחברה אין שליטה עליהם.
  לפיכך, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את המבצע, באופן מלא או חלקי ומעת
  לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של המבצע.
  .6.10 סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי
  המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
  .6.11 עובדי החברה ובני משפחתם אינם רשאים להשתתף במבצע. לעניין סעיף זה, “בני משפחה” – אבא,
  אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת.
  .6.12 לבירורים ושאלות בקשר למבצע ניתן לפנות אל החברה, בכתובת אהרון ברט ,22 פתח תקוה.
  .6.13 אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של החברה על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים
  המפורסמים על ידה.
  מעודכן ליום 01.05.2023