“Sale+ S21+/ULTRAGalaxy Samsung ” -תקנון מבצע
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע ” sale S21+/ULTRA Galaxy Samsung )”המבצע”( אשר מקיימת
סאני תקשורת סלולרית בע”מ )” החברה”(, מרחוב הרכבת 8 פתח תקווה, ח.פ 520031808
1
. אופן ותנאי ההשתתפות במבצע
1.1
. רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, במהלך תקופת המבצע כהגדרתה בסעיף 2, יהא זכאי
להשתתף במבצע )”תנאי ההשתתפות” ו”משתתף”, בהתאמה(.
1.1.1
. אדם פרטי, לקוח קצה, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית
בישראל, אשר גילו עולה על שמונה עשרה ) 18 ( שנים במועד השתתפותו במבצע;
1.1.2
. רכש מכשיר:
Samsung Galaxy S21+/ULTRA
משווק מורשה של החברה ע”פ רישומי החברה, בין התאריכים 2.5.2021 ועד 6.6.2021
1.1.3
. קיים את התנאים המפורטים בתקנון במלואם, ונקלט במערכותיה הממוחשבות של ההחברה.
1.1.4
. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתפים אשר פרטיהם נקלטו בפועל אצל החברה באופן
נכון ומדויק ישתתפו במבצע.
1.2
. לצורך השתתפות במבצע, על המשתתף להיכנס לאתר הפעילות
בכתוב ת www.samsungmobile.co.il )”אתר הפעילות”( ולמלא את פרטי המשתתף כהגדרתו לעיל.
האחריות על הזנת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף
ולחברה לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים .
הקלדה שלא תכלול נתונים מלאים ו/או מדויקים ו/או עדכניים תיפסל ולא תשתתף בפעילות.
על המשתתף להעלות חשבונית ממחושבת בלבד, לא תתקבלנה חשבוניות ידניות ו/או כל סוג אחר שלחשבונית
ותעודת משלוח .
1.3
. החברה תהיה רשאית לדרוש אסמכתא נוספת ו/או חלופית לשביעות רצונה לצורך אימות פרטי
הרכישה לרבות הצגת חשבונית רכישה ממוחשבת הכוללת את המספר הסידורי ) IMEI (של המכשיר ואת
שמו של המשתתף.
1.4
. יובהר כי כל מספר סידורי ) IMEI (של מכשיר המשתתף במבצע בצירוף מספר טלפון סלולרי
(MSISDN) וכתובת דואר אלקטרוני תקינה , יהיה זכאי לקבל הטבה אחת בלבד, במידה שעמד בתנאי
המבצע ובכפוף להם וזאת אף אם בבעלות מחזיקו יותר מחשבון Samsung account אחד
.
1.5
. יובהר כי כל משתתף יוכל לעשות שימוש בחשבונית הקנייה פעם אחת בלבד בכל תקופת המבצע.
הלקוח יעלה חשבונית ממוחשבת בלבד, לא תתקבלנה חשבונית ידנית ו/או כל סוג אחר של חשבונית ותעודת
משלוח.
1.6
. עוד יובהר כי ניתן להירשם לפעילות באתר הפעילות עד יום 6.6.2021 , ובתנאי שחשבונית קנייה
היא בגין רכישה כדין שבוצעה בין התאריכים 2.5-6.6.2021
– 2 –
1.7
1.7 מובהר כי רישומי החברה המתקבלים במערכת המחשב של החברה מהפרטים שהוזנו על ידי .
המשתתף במבצע יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתפים ולא תועלה
כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
2
2 . תקופת המבצע
2.1
2.1 . ההרשמה למבצע תחל ביום 2.5.202121 בשעה 00 : 09 ותסתיים ביום 6.6.2021 בשעה 00 : 22 , או
עד גמר מלאי ההטבה, המוקדם מבניהם “תקופת המבצע “. למען הסר ספק ,החברה שומרת לעצמה
את הזכות לשנות ו/או להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
3
3 . המבצע
3.1
3.1 . Samsung Galaxy S21+/ULTRA למשתתף )כפי שהוגדר בסעיף 1 ( שירכוש מכשיר בהתאם לתנאי
תקנון זה ,תהיה אפשרות לקבל את ההטבה כהגדרה בסעיף 4
3.2
3.2 . לצורך קבלת ההטבה כהגדרתה בסעיף 4, לאחר הרכישה כאמור בסעיף 2 . 1, יזין הלקוח את פרטיו
האישיים ואת פרטי המכשיר אשר רכש באתר הפעילו ת ויקבל מספר בקשה לקבלת ההטבה.
3.3
3.3 . לאחר קליטת פרטי המשתתף במערכות החברה ואישור זכאות המשתתף על פי שיקול דעתה
והחלטתה הסופית של החברה, במידה ויוכר כזכאי – יוכל הלקוח לקבל את ההטבה )בעלות משלוח
של 49 )₪ . הלקוח יקבל הודעת טקסט ) SMS ) עם קישור לחיוב של 49 ש”ח בגין המשלוח )”הקישור”(.
הקישור יהיה פתוח לתקופה של 7 ימים ממועד שליחת הקישור בלבד. ככל שבמהלך התקופה הנ”ל לא שלם
הלקוח את עלות המשלוח כאמור לעיל, תתבטל זכאותו להטבה.
3.4
3.4 . האחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף זה, חלה על המשתתף. החברה אינה
אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים
שנקלטו במערכות החברה ו/או לכל נזק, הטעיה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם
הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. עוד יובהר, כי רק מי שפרטיו נקלטו בפועל אצל החברה באופן נכון
ומדויק יהא זכאי להשתתף במבצע.
3.5
3.5 . ההטבה תישלח באמצעות שליח לבית הלקוח בעלות : 49 ₪ בלבד .
4
4 . ההטבה
4.1
4.1 . ההטבה הינה מכשיר SAMSUNG GALAXY A02s . יובהר כי הזכאות להטבה תתבצע בהתאם ובכפוף
לתקנון זה .
4.2
4.2 . מלאי ההטבות במבצע מוגבל ל- 3,940 יחידו ת על בסיס “כל הקודם זוכה” ו/או עד תום תקופת
המבצע.
4.3
4.3 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לגרוע ו/או לשנות ו/או להחליף את ההטבה או את כמות ההטבות
ללא כל מגבלה ,ולמשתתפים במבצע לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
4.4
4.4 . למען הסר ספק מובהר כי הזכייה בהטבה כוללת אך ורק את האמור במבצע ובתנאים אלה ולא מעבר
לכך. כמו כן, המשתתף יהא אחראי לבדו לעשות את כל הסידורים ולקבל את כל האישורים הנדרשים
לצורך מימוש ההטבה )אם יש צורך בכך( והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר
לכך.
4.5
4.5 . ההטבה הינה אישית למשתתף בלבד, ואינה ניתנת להעברה, להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או
להמרה )בין המרה מלאה ובין המרה חלקי ת(, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר
– 3 –
.על אף האמור, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה , להסכים לשינוי בזהות מממש ההטבה, לפי
בקשתו בכתב של המשתתף.
4.6
4.6 . החברה לא תישא באחריות לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי בהטבה ו/או נזקי ם שיגרמו למשתתף
)בין אם ישירים ובין אם עקיפים( בקשר להטבה ולא תישמע כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או
דרישה בקשר לכך.
4.7
4.7 . מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של
מי מהמשתתפים ו/או לדרוש את השבת ההטבה, אם, על פי שיקול דעתה, יש בהתנהלות אותו
משתתף או מקבל ההטבה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.
5
5 . כללי
5.1
5.1 . כל הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר למבצע ו/או לתכני החברה המופיעים במבצע,
לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל
זכות דומה אחרת הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או )לפי העניין(של צדדים שלישיים ויישארו
רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.
5.2
5.2 . למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל ,לצלם,
להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של החברה או של צדדים שלישיים כאמור )לרבות ומבלי לגרוע:
תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד
יעד, תוכנה ( ללא הסכמת החברה ו/או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראש
5.3
5.3 . עצם השתתפות המשתתף במבצע מהווה אישור מצידו, כי ידוע לו שהשתתפותו במבצע הינה בכפוף
לכל תנאי ו/או סייג המצוי במבצע וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.
5.4
5.4 . בהשתתפות במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי קרא את התקנון
והוא מקבל עליו את הוראותיו.
5.5
5.5 . המידע האישי אשר נמסר על ידי המשתתף בעת רישומו למבצע, יישמר על ידי החברה וייעשה בו
שימוש בהתאם לתנאי מדיניו ת הפרטיות של החברה.
5.6
5.6 . בנוסף ,החברה ו/או מי מטעמה ו/או ברשותה לרבות צד ג’ יהיו רשאים לאסוף, לשמור, להשתמש ו/או
למסור מידע לגבי המשתתף ) ” שימוש במידע”( לצד ג’ אחר לצורך רישום ו/או השתתפות במבצע
ו/או לאספקת השירות על ידי מי מהם וכי כל שימוש במידע על ידי מי מאלה הנה ותהיה כפופה
להוראות תקנונם ולכללים שייקבעו על ידם מעת לעת, אשר יחולו לגבי כל עניין בקשר עם קבלת
ההטבה לרבות בקשר עם שימוש במידע.
5.7
5.7 . בכל מקרה של אי -התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל
פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על- ידי החברה ובין אם על-ידי גורם מוסמך
מטעמו, יגבר הקבוע בתקנון זה.
5.8
5.8 . במבצע זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
5.9
5.9 . המשתתפים ערים לכך, כי עריכת המבצע תלויה בגורמים אחרים שלחברה אין שליטה עליהם .
לפיכך, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את המבצע, באופן מלא או חלקי ומעת לעת,
אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של המבצע.
5.10
5.10 . סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו
בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
5.11
5.11 . לבירורים ושאלות בקשר למבצע ניתן לפנות אל החברה *6963 https://www.samsungmobile.co.il/
– 4 –
5.12
5.12 אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של החברה על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים .
המפורסמים על ידה .
מעודכן ליום 28.4.2021