תקנון ותנאי השימוש באתר

פטקום אלקטריק אילת בע”מ

הסכמה לתנאי השימוש המנויים בתקנון זה

1. השימוש באתר זה, על ידך, מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי חברת פטקום אלקטריק אילת בע”מ ח.פ _______ שכתובתה ___________ (להלן: “פטקום”).
2. הוראות תקנון ותנאי השימוש אלו יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך, המשתמש ו/או הגולש (להלן: “משתמש” ו/או “גולש”) בחנות האקלטרונית ו/או באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל הנוגע ליחסים שבינך לבין פטקום ו/או מי מטעמה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה במלואו.
3. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד פטקום ו/או מי מטעמה, לרבות מנהליה, דירקטורים ונושאי משרה בפטקום, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות פטקום על פי תנאי השימוש שלהלן.
4. פטקום שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על המוצרים או השירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. בכל מקום בו קיימת סתירה בין הנאמר בתוכן האתר, יגברו, יחולו ויחייבו תמיד הוראות התקנון ותנאי השימוש.
5. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
6. האתר המופעל על ידי פטקום הינו אתר למכירת מוצרים המוצגים בו לשם מכירה פרטית ואישית לכל משתמש ורוכש באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פטקום וכמוצג באתר.
פטקום תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח לרוכשים ו/או למשתמשים באתר בלבד.
7. למען הסר ספק, אין לעשות שימוש מסחרי באתר.

 

הרשמה וזכאות להירשם כמשתמש באתר

8. הזכות להירשם כחבר האתר נתונה אך ורק למשתמש שעומד בכל התנאים שלהלן:
א. מי שהינו בגיר שמלאו לו 18 שנים והינו כשיר משפטית;
ב. מי שהינו תושב ישראל בעל תעודת זאת ישראלית; (אדם זר לא??)
ג. מי שמחזיק בעלותו כרטיס אשראי ישראלי שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל ואשר כתובת החיוב הינה בישראל.
ד. מי שיש ברשותו כתובת דואר אלקטרוני ובעל כתובת דואר בישראל.
ה. מי שנרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון ותנאי שימוש אלו ומילא את כל השדות כנדרש בדף הרישום לאתר.
9. הנך מצהיר/ה כי בהירשמך כחבר באתר מתקיימים כל התנאים הנ”ל, וכמו כן הם מתקיימים גם במועד ביצוע כל עסקה באתר.
10. הנך מצהיר/ה כי ידוע לך שהאתר מסתמך על הצהרותיך הנ”ל והנך נדרש/ת להצהיר אמת הן לגבי כל העניינים הנ”ל והן לגבי כל יתר הפרטים הנמסרים על ידך בעת הרישום ובעת ביצוע כל עסקה.
11. ההרשמה באתר לרבות יצירת שם משתמש וסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה. חל איסור מוחלט לסחור ו/או להעביר את חשבון המשתמש שנוצר בעת הרישום (להלן: “חשבון המשתמש”) לאדם אחר ו/או להחליף את חשבון המשתמש עם אדם אחר. ללא מסירת כל הנתונים והפרטים כנדרש בדף ההרשמה לא יוכל משתמש/ת, רוכש/ת לבצע רכישות באתר.
12. פטקום רשאית לאשר או שלא לאשר כל בקשת רישום, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פטקום. פטקום רשאית לבטל ו/או להשהות ו/או להשעות כל חשבון משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדית של פטקום.
13. פטקום שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
14. בעת ההרשמה לאתר ולאחר ביצוע ההזמנה דרך האתר, פטקום שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ואת קוד הזיהוי של כרטיס האשראי ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה.
15. על המשתמש חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמה המתקבלת מהאתר. המשתמש באתר אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. פטקום לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שנגרם או שייגרם של פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמה שלו.
16. המשתמש באתר מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שהמשתמש באתר הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני שימוש באתר, וכאשר המשתמש עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני פטקום שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש והתקנון. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, והמשתמש פוטר את פטקום מכל אחריות בקשר לכך.
17. ככל שההרשמה לאתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל סמכות כדין לעשות כך.

 

הגנה על פרטיות
18. נבהיר פעם נוספת, כי במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש האמורים, לרבות נושא הפרטיות באתר, הרי שעליך להימנע משימוש באתר.
19. בעת השימוש באתר, נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר באמצעות שם וכתובת, המוצרים שהמשתמש ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו את המשתמש ועוד. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומו של המשתמש לאתר ובעת הזמנה מהאתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של המשתמש (מדובר על מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה העמודים בהם צפה המשתמש, ההצעות והמוצרים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנאסף על המשתמש בזמן גלישתו באתר).
20. פטקום אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש שהתקבל שלא באמצעות המשתמש, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים או אתרים וכדומה, לרבות אלה המוצגים באתר ואשר אינם בשליטת פטקום.
21. בכל מקרה וספק, על המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם אתרים וגופים מסחריים אחרים.
22. הפרטים שסופקו לפטקום, יכול ויאומתו כנגד מידע אודות המשתמש שיש כבר ברשות פטקום או כנגד מידע דומה סופק לפטקום.
23. השימוש במידע שהתקבל אודות המשתמש עקב שימושו באתר ייעשה על פי מדיניות הפרטיות האמורה בסעיפים אלו, או על פי הוראות כל דין, בין היתר לצרכים הבאים: לאפשר שימוש של רוכש אחר באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים באתר; לאפשר רכישת מוצרים באתר; פרסום מידע ותכנים באתר; להתאים את העסקאות והמודעות שיוצגו בעת ביקורו של המשתמש באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות של המשתמש.
24. פטקום נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן של המשתמש ובכלל זה כתובת ה-IP של המשתמש וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש בעת גלישתו.
25. בהסכמת המשתמש לעניין הפרטיות בתנאי שימוש אלו, המשתמש מביע הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי פטקום לצרכים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש; לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים חוזרת באתר; למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר; משלוח חומר שיווקי או פרסומי למשתמש (בין על ידי פטקום ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, אלא אם המשתמש יציין בכתב בפני פטקום כי הוא אינו מעוניין עוד במשלוח חומר שיווקי או פרסומי כאמור. באם המשתמש חפץ להפסיק לקבל הודעות לדואר האלקטרוני כאמור בעלות תוכן שיווקי ו/או פרסומי, עליו ליצור קשר עם שירות הלקוחות של פטקום או בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ולבקש להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה. יש לציין כי בעת הרישום יכול המשתמש לבחור האם הוא מסכים או אינו מסכים לקבלת דואר פרסומי .
26. ייתכן ומשתמש ו/או רוכש יזוהו ע”י האתר בכניסה חוזרת בהתאם לפרטים שהקלידו בכניסה קודמת לאתר לרבות זיהוי פרטי כרטיס האשראי שמסרו ואולם מובהר בזאת כי פטקום תעשה שימוש בפרטים אלו למען הנוחות ושיפור השירות בלבד ולא ייעשה בהם כל שימוש אחר.
27. פטקום תהיה רשאית להשתמש בפרטים שיימסרו ע”י המשתמשים, הן בעת הרישום והן לאחר מכן, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מכירות עכשווית ועתידיות ו/או בדבר כל מידע פרסומי שלדעת פטקום עשוי לעניין את המשתמשים ו/או הרוכשים באתר.
28. פטקום לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע האישי אודות המשתמש, כפי שנמסר לה על ידי המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו אלא בהתאם לאמור להלן.
29. על אף האמור לעיל, פטקום תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: פטקום קיבלה את הסכמתו של המשתמש לחשוף מידע זה; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם אספקת השירותים. יודגש, כי לגורמים אלו תהא זכות מוגבלת להשתמש במידע זה למטרה שלשמה מספקת פטקום את המידע, לרבות אך לא רק, אספקת שירות כלשהו, שימוש בכלי כגון פלטפורמה או תוכנה מסוימת וכיוצ”ב; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים ו/או לגביית חוב, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל פטקום צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיו של הרוכש לצד שלישי כלשהו; לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש/ת באתר או במסגרת שיתוף פעולה הקשורות בכל דרך עם פטקום, על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת; במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לפטקום המחייבת את חשיפת פרטי המשתמש; במקרה בו פטקום תמצא כי פעולותיו של המשתמש מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במסגרת הליכים משפטיים וכן בכל מקרה בו לדעת פטקום מסירת המידע חיונית למניעת נזק לפטקום, ו/או לכל מאן דהוא אחר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי; במקרה שבו פטקום תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את ההוראות בנושא הפרטיות בתנאי שימוש אלו.
30. פטקום יכול ותשתמש באמצעי הקרוי “עוגיות” (‘COOKIES’, להלן: “עוגיות” לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש וכן לצרכי אבטחת מידע.
31. אם אינך רוצה לקבל “עוגיות”, ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, יש להבין ולדעת שנטרול ה”עוגיות” עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
32. פטקום פועלת לנקיטה באמצעים מקובלים על מנת לשמור על המידע שברשותה ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, אלא במקרים בהם הדבר מתחייב.
33. פטקום עושה מאמצים על מנת להגן על סודיות הנתונים והפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באתר בפרט ולקוחותיה בכלל.
34. פטקום נוקטת באמצעי זהירות סבירים ומקובלים ע”י שימוש בטכנולוגיות אבטחה מקובלות.
35. בעוד שפעילותה של פטקום מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשב, אין פעילותה של זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, פטקום אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה (ובלבד שפטקום נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).
36. ידוע למשתמש כי פטקום עושה שימוש באמצעי הגנה והצפנה מקובלים לפי פרוטוקול מסוג SSL, כנהוג באתרי הסחר האלקטרוניים בישראל ובעולם בכל הקשור לפעולות בקשר עם מידע מקוון, וכנדרש בדין.
37. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
38. בנוסף, אם המידע שמאגרי פטקום משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
39. יובהר, כי גם בנושא הפרטיות בתנאי השימוש כאמור, פטקום שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הוראות אלו מפעם לפעם. במקרה של שינויים מהותיים בהוראות בעניין פרטיות אלו, פטקום תודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על ידי שליחת הודעות ישירות למשתמש. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש להוראות תנאי השימוש ובייחוד להוראות נושא הגנת הפרטיות ופרטיות המשתמשים בתנאי שימוש אלו ולעדכונים של הוראות אלו.

 

השימוש באתר
מידע כללי אודות המוצרים
40. מובהר ומודגש בזאת כי מכירת המוצרים באתר הינה מכירה קמעונאית בלבד ומחירי המוצרים המופיעים באתר תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד ולא יחולו ו/או יחייבו בעת המכירה בחנויות של פטקום שאינן החנות הוירטואלית.
41. כל המוצרים באתר הינם מוצרים חדשים ויסופקו באריזתם המקורית יחד עם אחריות מאת היבואן הרשמי של המוצר לישראל, אלא אם נכתב במפורש אחרת.
42. על כל רוכש ו/או מבקר ו/או משתמש ו/או גולש באתר האחריות הבלעדית לעשות את כל הבדיקות הנדרשות ביחס למוצר ו/או ביחס לרכישה ו/או לתנאיה לרבות מחירי השוק של המוצרים, גודלם, סוגם, דגמיהם וכדומה. לפטקום לא היה תהיה אחריות בעניין זה והאחריות מוטלת על המשתמש והגולש באתר.
43. כל המוצרים המוצגים באתר כפופים להימצאות מלאי מספיק אצל היבואנים המוצרים כשמוסכם ומותנה בזאת במפורש כי פטקום אינה ולא תהיה אחראית בכל הקשור במלאי המוצרים אצל היבואנים השונים.
44. מותנה ומוסכם בזאת במפורש כי הרכישה של מוצר כלשהו באתר, הינה עד לגמר המלאי ובמקרה שלאחר בקשת הרכישה של כל רוכש יתברר כי המוצר אזל מהמלאי שאצל היבואן ו/או כי המוצר אינו מצוי במלאי היבואן במועד שנועד לאספקתו לרוכש, אזי פטקום תודיע לרוכש בתוך 4 ימי עסקים על אי קיומו של המוצר במלאי היבואן ו/או על כל מניעה אחרת לאספקתו/מכירתו ובמקרים אלו תהיה רשאית פטקום להודיע לרוכש על ביטול המכירה או לחלופין תציע לרוכש לרכוש מוצר חלופי אחר.
45. בעת ביטול הרכישה כאמור ו/או בכל מקרה אחר של ביטול רכישה תפעל פטקום לזיכוי הרוכש בסכום הרכישה ככל שהרוכש אכן שילם אותו בפועל בהתאם ובכפוף לכל דין.
46. התמונות ו/או המפרטים של המוצרים המופיעים באתר נתקבלו אצל פטקום ע”י יבואני המוצרים ואין ולא תחול על פטקום כל אחריות בכל הקשור בהם. תמונות ו/או שרטוטים ו/או מפרטים של מוצרים המוצגים באתר מיועדים על מנת לתת מושג קרוב ביותר לשם תיאור המוצר ובעיקרון אלו מוצגים להמחשה בלבד.
47. הרוכש ו/או המשתמש מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. פטקום, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן ומי מטעמם אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו כן, הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם, אלא אם הדבר רשום באופן מפורש.
48. אם מסיבה כלשהי הושמט פרט מסוים בקשר עם מוצר מסוים, אנא צרו קשר עם שרות הלקוחות של פטקום ונשמח לעמוד לשירותכם בכל בעיה ו/או שאלה שתתעורר, בשעות קבלת הקהל המפורסמות באתר.

 

נוהל המכירות באתר
49. הזכות של הרוכש לבצע קנייה באתר הינה ללא תשלום.
50. המחירים המוצגים בכל שירות המכירה כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש ולמעט סייגים מיוחדים של פטור המע”מ לתושבי אילת
51. לצורך ביצוע הרכישה באתר, נדרש רישום מקדים לאתר, כמפורט לעיל בתנאי השימוש.
52. פרטי כרטיס אשראי יידרשו על מנת לבצע רכישה. משתמשים רשומים אשר מעדיפים למסור את פרטי כרטיס האשראי טלפונית יוכלו לפנות לשירות הלקוחות, בשעות קבלת הקהל המפורסמות באתר, על מנת לקבל מענה ותמיכה אנושיים.
53. לאחר השלמת הזנת כל הפרטים הנדרשים, תתבצע ע”י האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, וככל שתאושר ההזמנה ע”י חברת האשראי ופטקום, תישלח למשתמש הודעת אישור עם מס’ הזמנה בדבר קליטת ההזמנה.
54. מובהר ומודגש כי אישור קליטת ההזמנה אינה ולא יהווה עסקה וכי עצם משלוח הודעת האישור בדבר קליטת ההזמנה עם מס’ הזמנה כאמור אינה ולא תהווה אישור על ביצוע ההזמנה ו/או העסקה ו/או על קיומה של עסקה ולא תחייב את פטקום. על אף האמור, רכישה שאושרה מהווה רכישה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצג בגינה.
55. מבלי לפגוע באמור לעיל ,רק הנתונים במחשבי פטקום ורישומיהם ישמשו כראייה לכאורה לרשום בהם
56. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברת האשראי ו/או פטקום, הודעה תשלח למשתמש בהתאם, תוך זמן סביר, ובמקרה כזה יהיה על המשתמש ליצור קשר טלפוני עם המוקד הטלפוני ו/או ישרות הלקוחות של פטקום לצורך הסדרת האישור לביצוע ההזמנה.
57. פטקום שומרת את הזכות לבטל ו/או לא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא ו/או לבטל ו/או לא לאשר כל פעולה שנעשתה ע”י אדם שמסר פרטים שגויים ו/או הפר את תנאי השימוש ו/או הפר כל דין ו/או לא השיב תוך זמן סביר לפניות פטקום.
58. חל איסור חמור על מסירת פרטים כוזבים ו/או בדויים ו/או לא נכונים.
59. למען הסר ספק, פטקום לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ו/או תתבצע על ידי משתמש ו/או רוכש באתר ו/או על ידי גורם שלישי שמפרסם באתר.
60. כמו כן, פטקום לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק.
61. פטקום לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתר המקושר כאמור.
62. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של פטקום, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע”י המשתמש וסך האחריות והחבות של פטקום הנובעת או קשורה לתנאי שימוש אלו, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי אותו משתמש במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי הרוכש נגד פטקום. שינוי כלשהו אותו יבקש משתמש/ת ו/או רוכש/ת לבצע בפרטי כרטיס האשראי ו/או בכל נתון ו/או פרט מנתוני ו/או פרטי המכירה, עשוי לכלול תשלום עמלות ו/או דמי חיוב ו/או הוצאות, ככל שייגרמו לפטקום. המשתמש מתחייב לשאת בעמלות ו/או דמי חיוב ו/או הוצאות ו/או תשלום אחר כאמור לעיל מיד עם דרישתה הראשונה של פטקום.

 

אספקה, הובלה, משלוח ואיסוף עצמי
63. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה תיעשה על ידי פטקום ו/או על ידי הספקים ו/או יבואני המוצרים, בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש, וזאת אך ורק לכתובת בישראל אותה הקליד המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
64. יובהר כי תתכנה הגבלות בדבר אספקת מוצר למקומות המצויים מעבר לקו הירוק ו/או למקומות שהגישה אליהם בעייתית ו/או כרוכה בסכנה. הגבלות ותנאים אלו ביחס להובלה ו/או אספקת מוצרים למקומות שונים כאמור תלויים בספקים ו/או ביבואני המוצרים ו/או בחברות ההובלה.
65. היה והמשתמש ו/או הרוכש לא ישיב או שלא תושג הסכמה על מקום משלוח קרוב, רשאית פטקום לבטל את העסקה ולמשתמש ו/או לרוכש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר עם כך.
66. המשתמש ו/או הגולש באתר יוכל לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה ככל שאפשרות כזו קיימת בדף המוצר שלמכירה באתר. היה ובחר המשתמש באפשרות אספקה מסוימת לא תהא אפשרות לשינוי אופן האספקה לאחר ביצוע הרכישה.
67. למען הסר ספק, במקרה של איסוף עצמי הרי שמעת קבלת המוצר לידי המשתמש, יהיה המשתמש אחראי בלעדי בכל הקשור אליו ולפטקום לא תהיה אחריות כלשהי בקשר עם כך.

 

איסוף עצמי בסניפי אילת
68. בעת סימון האפשרות לאסוף מסניפי הרשת המשתמש מתחייב לפעול לפי תנאי האיסוף הרשומים .
69. האיסוף יתבצע עד 14 יום קלנדריים מיום ביצוע ההזמנה .
70. האיסוף יתבצע רק לאחר השלמת התנאים הנדרשים כגון : זיהוי הלקוח ע”י תעודת זהות (לרבות מספר דרכון ו/או מספר זהות אחר) ומול הרישום בהזמנה עצמה, תשלום מלא עבור המוצר שהוזמן.
71. במידה ולא יידרש המוצר בתום 14 הימים יוחזר המוצר למלאי החנות והעסקה תבוטל ע”פ דיין ביטול עסקה .
72. לרשות המשתמשים עומדות מספר אפשרויות משלוח, והמוצר שיירכש יישלח לפי האפשרות בה בחר המשתמש בעת ההזמנה. לעניין זה, “יום” משמעותו יום עסקים ובשעות העבודה הרגילות בלבד (ימי ראשון עד חמישי, לא כולל חגים, ימי שבתון או מנוחה, ערבי חג וערבי ימי שבתון ו/או מנוחה).
73. מועד האספקה של כל מוצר נקוב בדף המוצר המוצע לרכישה באתר. מספר הימים לאספקה כמפורט בדף המוצר יימנה החל מיום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי ו/או ההודעה על אישור ההזמנה למשתמש ו/או מהיום בו נמצא כי המוצר קיים במלאי הספק/היבואן לפי המאוחר.
74. המועדים הנקובים באתר הינם לפי ימי עסקים, קרי ימים ראשון ועד לחמישי במהלך השבוע ואינם כוללם ימי שישי, שבת ערבי חג, חגים וימי שבתון רשמיים ולרבות במקרה של איסוף עצמי.
75. דמי המשלוח ו/או ההובלה ו/או האספקה כוללים הובלה רגילה למקומות שהגישה אליהם איננה קשה ו/או חריגה. הובלה חריגה כרוכה בחיוב נוסף.
76. כל הובלה חריגה (כלומר למקום ו/או קומה שהגישה אליהם קשה ו/או חריגה ו/או משלוח המצריך כוח אדם נוסף ו/או המצריך שימוש במכשור ו/או מנוף ו/או העלאה לקומה ג’ ומעלה ו/או לדירה בבניין ללא מעלית ו/או במקרה של צורך באמצעים נוספים ו/או מיוחדים ו/או עקב תנאי מיקום האספקה וכדומה) יחייב את המשתמש בתשלום נוסף.
77. מועדי האספקה כפופים למקרים של כוח עליון ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או מלחמה ו/או מצב חרום ו/או קיום המוצר במלאי היבואן/ספק ו/או כל מקרה ו/או נסיבות שלפטקום אין שליטה עליהם.
78. במקרים כאמור תפעל פטקום ליידע את המשתמש במועד המוקדם האפשרי על דבר האיחור באספקה ותציע למשתמש לבחור בין מספר חלופות כגון המתנה לאספקת המוצר או קבלת מוצר חלופי או ביטול העסקה.
79. פטקום אינה ולא תהא אחראית בכל מקרה של עיכוב באספקת מוצר שאינו בשליטתה לרבות במקרה שהעיכוב קשור במשתמש ו/או בשל קושי ליצור עימו/ה קשר בשעות ובימי העבודה המקובלים. עיכובים כאמור לא ייחשבו כהפרת התחייבות כלשהי מצד פטקום.

 

אחריות למוצר הנרכש באתר
80. האחריות והשירות על פי תעודת האחריות שנמסרת יחד עם כל מוצר ניתנים ע”י יבואן ו/או ספק ו/או יצרן המוצר בהתאם לתנאי תעודת האחריות של כל מוצר.
81. האחריות והשרות כאמור ניתנים ומבוצעים ע”י היצרנים ו/או הספקים /ואו היבואנים של המוצרים ובאחריותם הבלעדית ובהתאם להוראת כל דין.
82. תעודת האחריות כמוה כחוזה לטובת צד ג’ במסגרתו מוסכם בין פטקום לבין היבואן ו/או הספק ו/או הצרכן כי המשתמש במוצר יקבל את האחריות והשרות מהיבואן/ספק/יצרן בלבד בהתאם לתנאי תעודת אחריות.
83. משכך, במקרה של תקלה ו/או קלקול במוצר על המשתמש לפנות אל היבואן/ספק/יצרן מנפיק תעודת האחריות ו/או לחברת השרות מטעמו הכול כקבוע בתעודת האחריות למוצר.

 

 

ביטול עסקה
84. לכל משתמש באתר הזכות לבטל את עסקת הרכישה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן:”חוק הגנת הצרכן”) .
85. כל משתמש שיבקש לבטל עסקה תוך 14 יום מיום קבלת האישור על הרכישה בכתב או קבלת המוצר בפועל, לפי המאוחר, ללא צורך בסיבה, ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית.
86. בקשת המשתמש לביטול כאמור תעשה באמצעות הודעה בכתב לפטקום (בדואר , פקס, בדוא”ל) במסגרתה יפורטו מס’ ההזמנה שמו/ה המלא של המשתמש ומס תעודת הזהות שלו.
87. במקרה כזה על המשתמש לשלוח את המוצר חזרה אל פטקום על חשבונו וזאת בתוך 14 ימים מיום משלוח הודעת הביטול כאמור לפטקום ובצירוף החשבונית המקורית בגין העסקה .
88. במקרה של ביטול כאמור לעיל ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן ושאינו ביטול מחמת פגם או אי התאמה תבצע פטקום החזר כספי של חלק המחיר ששולם ע”י המשתמש בפועל (או תבקש מחברת האשראי לבטל את החיוב ו/או לזכות את כרטיס האשראי) וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול בכתב כאמור לעיל ואך ורק למשתמש עצמו ובניכוי דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות פטקום על פי כל דין.
89. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה בה נמכרה סחורה שיוצרה במיוחד עבור הלקוח ו/או המשתמש בעקבות העסקה או סחורה הניתנת להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח ו/או המשתמש פתח את אריזתם המקורית.
90. בנוסף לכל מקרה אחר בו נקבע בתקנון זה כי לפטקום הזכות לבטל עסקת רכישה של משתמש באתר, מובהר ומוסכם בזאת כי פטקום תהיה זכאית לבטל הזמנה ו/או שלא לקבל הצעת רכישה של משתמש ו/או לבטל התקשרות כלשהי עם משתמש.

 

שרות לקוחות
91. שרות הלקוחות של האתר ישמח לעמוד לצידך בכל שאלה.
ניתן לפנות לכתובת האימייל: [email protected] או בטלפון: 077-7378877 בשעות העבודה המפורסמות באתר.

 

שונות
קניין רוחני
92. האתר הינו רכושה הבלעדי של פטקום ופטקום הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכות הקניין הרוחני באתר, לרבות סמלילים, סימנים, סימני שירות, ו/או כל סימן ו/או פרט ו/או תמונה אחרים המופיעים באתר.
93. כל העתקה, הפצה, שידור , פרסום, העברה, יצירה עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של פטקום בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מפטקום אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים ו/או אזרחיים.
94. בנוסף, חל איסור על כל משתמש ו/או גולש ו/או רוכש ו/או מבקר באתר לבצע באתר ו/או לאפשר הפעלת יישום מחשב כלשהו ובכלל זה אלגוריתם ו/או תוכנות ו/או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של התוכן באתר ו/או להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה ו/או להציג תוכן כלשהו המוצג באתר ו/או השייך לו בדרך כלשהי.
95. כמו כן, חל איסור מוחלט לשנות את עיצובם המקורי של התכנים, לרבות תמונות ו/או מיצגים) ו/או להחסיר מהם דבר כלשהו העלול להפר זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו לרבות רוכש/ משתמש ו/או מבקר באתר.
96. פטקום רשאית בכל עת לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק מהוראות התקנון ותנאי השימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהא עליה להודיע על כך מראש ו/או בדיעבד. כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או התאמה ו/או גריעה מהוראות התקנון ותנאי השימוש יחולו ויחייבו כל גולש ו/או משתמש ו/או רוכש באתר בהתאם לנוסח הוראות התקנון ותנאי השימוש שיהיו בתוקף בעת השימוש ו/או הגלישה ו/או הרכישה באתר. בכל מקרה של סתירה בין הנאמר בתוכן האתר בכל מקום שהוא באתר לרבות בדפי המוצרים ו/או המפרטים שלהם ו/או דפי הרכישה , יגברו יחולו ויחייבו תמיד הוראות התקנון ותנאי השימוש.
97. כל הודעה שתישלח לפטקום לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש ו/או הרוכש, תיחשב כהודעה בכתב שנתקבלה אצל המשתמש תוך 24 שעות ממועד המשלוח.
98. פטקום רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר או לאסור על משתמש ו/או רוכש כלשהם לעשות שימוש באתר בכל זמן, ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן ואף ללא מתן הודעה.
99. האתר נגיש לבעלי מוגבלויות כמתחייב על פי כל דין. הנגשת האתר נעשתה באמצעות תוסף אשר הוכן נוצר נערך והותקן באתר זה.
100. כל סכסוך יידון לפי דיני מדינת ישראל בלבד ובבית המשפט המוסמך בעיר אילת בלבד.